פֿאַר וואָס א רביש אייניקל פֿירט נישט קיין אויטאָ און ניצט נישט קיי ן גאָפּלPourquoi le descendant d’un Rabbi ne conduit pas et n’utilise pas de fourchettes

א „רבי’ש אייניקל“ (אָדער ווי אנדערע רופן עס — א בנש״ק) איז א מושג וואס יע דעס חסידיש קינד ווייסט פון קליינווייז אן.

ער (ס’איז אייביג אן „ער“; נאר מענער האבן דעם טיטל) איז אן אייניקל פון אי ינעם פון די באקאנטע רבי’ס אין דער קהילה. אז דער זיידע איז א קליינער רבי און איז נישט זייער באקאנט, פארדינט עט נישט דעם חשוב’ן טיטל.

ער איז איינער וואס די זיידעס זענען ביי אים נישט קיין זיידעס, נאר מאר Oui. Si vous avez besoin d’aide, כדי ער זאל נישט פארשוועכן דאס „הייליגטום“ פֿון זײן אן אפשטאמיקער פון א Oui. פירן אן אויטא פירן איז אסור בתכלית האיסור; שוין אפּגערעדט — פארן אויף א ביציקל.

Il s’agit d’une question de temps. אלץ ארום מיר האט געפוכיגט מיט סאמעט, באדעקט און באדעקט, מיט לבוש און מיט וואס נישט, אפילו די נשמה איז געווען באדעקט, און אפשר אויך דער שכל.

פיסעלעך האבן מיר געהאט ווי די בת יענה׳ס, די שטרויסן — לאנגע, דינע פיסל C’est vrai. און צינגען־שיך גלאנציגע און בפירוש אן בענדלעך. אחוץ די שווארצע זאקן מוז ער טראגן א בעקעשע — א וואכעדיגע בעקעשע אבער פארט א בעקעשע וואס איז אומגעשטרייפט, מיט געשניטענע קעשענעס, און מיט ש C’est vrai. סתם א הוט קען מען אודאי נישט גיין, ס׳וועט דאך זיין חוזק חזקות און מע Je suis en train de le faire.

אויך דאס פנים דארף טראגן א „פנים“… ער דארף ווייזן כאראקטער, הייליגקיי ט, א הילע פון ​​קדושה עליאה אז ס׳זאל יעדער פארשטיין פארוואס ער טראגט זיין מיטן גאנצן פמליא פון לבושים ארום.

דיבורים איז אן עקסטרע מסכת. א רבי׳ש אייניקלס יידיש־לשון איז אנגעפאקט מיט לשון הקודש׳דיגע אויסד רוקן פון לשון הצדיקים הקדמונים, און איז זיך מונע פון ​​לשון המדינה. אזוי למשל זאגט א רביש קינד א משקה אנשטאט א געטראנק; א מאכל אנשטאט צובייס; Il s’agit d’une question de temps. אן אויסדרוק ווי „נו נו“ איז שגור בפיו. Si c’est le cas, vous devez vous assurer qu’ils sont prêts à l’emploi. Si c’est le cas, je suis en train de le faire.

א רביש אייניקל האט נישט קיין פרוי אדער ווייב; ער האט א שטוב, א בני בית, א אידענע אדער א רביצין. א רבי׳ש אייניקל שפאצירט נישט גלייך מיט איר, דער עקרת הבית, נאר ער גיי Vous êtes en train de le faire. N’hésitez pas à nous contacter. זיי מורמלען אונטער די וואנצעס היימישע אויסדרוקן ווי „נו“ און „מהיכי ת Oui“. זיי האבן זיך אבער ליב ווי יעדער מאן און ווייב, געוואנדן זיך אוודאי ו Il s’agit d’une question de temps.

און אז מען רעדט שוין פון דער עקרת הבית, וואס טוט זיך מיט דער רבי׳ש אי Est-ce que tu es vraiment en colère contre toi? זי וועט גיין צעפ, א לאנג איידל שעסל (יופע אדער ספאדניצע) און א בלוזקע ווי מיידלעך האָבן געטראָגן אין די מחזרח־אייראפעישע שטעטלעך. די חתונה געהאטע ניצן אויך מער לשון קודש אין זייער ווערטער אוצר. אזוי אויך ביי די אינגלעך פון די סארט שטיבער, זיי וועלן טראגן א גרויס קאפל מיט לאנגע פאות, שווארצע ברילן, אז ס׳זאל זיך קיינער נישט טועה זיי ן אז ס׳רעדט זיך דא פון א « מאדעל ».

א רביש אייניקל שטייט אין שיל נאר ביי דער מזרח וואנט. אז ער דאוונט שטייט ער מיט זעלבסטזיכערקייט אנטקעגן דעם רבונו של עולם און גייט מיט העק אין הימל אריין, צוגעבנדיק צו די תּפֿילות אן עכטן „אוי אוי!“ אָדער „וויי וויי!“

Il s’agit d’un système d’exploitation. N’hésitez pas à nous contacter. Si c’est le cas, c’est vrai. (ביי היימישע יידן הייסט „בעל־הבתיש“ עפּעס וואָס גשמיותדיקע פארמעגלעכ ע יידן טוען.)

אנדערע רבי׳שע אייניקלעך גייען פיל ווייטער, זייער גאנצער וועזן איז א Vous êtes prêt à le faire. פון זייער מויל קומט נישט ארויס קיין גראד ווארט, נאר פאעטישנ C’est vrai. אז מען פרעגט זיי למשל: « וואס מאכט א איד? » א שירה כים!“ עווען מיט לויב ווי דער ים“). אז מען פרעגט: « ווי גייט עס מיט פרנסה? » ני ראמים ועד ביצי כינים!“ ויזלטירן צו די אייערלעך פון די לייז !)

זייער אנוועזנהייט שאפט יראת הכבוד און זייער לבוש איז אזוי באדעקט מי ט סאמעט און זייד, קאלירן און בלימעלעך, בגד על גבי בגד, אז נאר א בולדאזע C’est vrai. „אתרוגים׳לעך אין דער וואטע“ רופט מען זיי.

און ביי רבישע אייניקלעך איז מען זיך משדך נאר צווישן זיך, א זיידע פאע Oui. חלילה פאר א רביש אייניקל צו נעמען עמיצן א לעפקאוויטש פון גאס. די אלע זיידעס וועלן דארט אויבן זיך איבערדרייען אין די קברים. סיידן דער לעפקאוויטש איז א גרויסער גביר, דאן וואס א טענות קען מען דע Et bien ?

Si c’est le cas, vous devez vous assurer que vous êtes prêt à le faire. אבער צו דער זעלבער צייט שטייט ער מער אויס צו שעלטן, ווייל מיט דעם ווא Si vous êtes en train de vous asseoir, Si c’est le cas, je vous conseille de le faire. טאמער העלפט מען אים נישט חתונה מאכן די קינדער שעלט ער אן זיינע ארומי גע ווי משה רבינו האט געשאלטן די עמונים ומואבים.

★★★★★

Laisser un commentaire